برگ هفتاد و نهم- حضرت رضا(ع)

آقاجون تولدت مبارک

                                 کعبه ی ولا  سعی مبتلا حج ما فقیران

                                حضرت رضا(ع) پور ِمرتضی ملجا اسیران

آمـدی و چــشمم
گریـه شـــد برایت
مقدمـت مبـــــارک
چشم دل سـرایت

 ای غــریب خراسـان
با غـریبـــان وفــا کن
حاجــــت بـی قراران
 بی شکیبان روا کن

 ای تــــو درمان دلــــها

درد دینی به ما ده
داغ بــــی حاصــلی را
چون طبیبان دوا کــــن

 زین شـــــب بـــــی کران
خـــیره شــــــد کــــاروان
تیره شد از تعلق روان ها

 ای تــــــــو شعـــــرای شب
مــــــاه صـــــحرای شـــــب
مشعل روشن کـــــاروان ها

 آمــــدی چــاره کن کــار ما را
کهکشان کن شـــب تار ما را
یا تو خود یاری بی کسان کن
یا خبر کن ز ما یـــــــــار ما را

    کعبه ی ولا  سعی مبتلا حج ما فقیران

    حضرت رضا(ع) پور ِمرتضی ملجا اسیران

/ 0 نظر / 14 بازدید